B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼8̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ù̼ ̼

B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼8̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ù̼ ̼

D̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼M̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼N̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼M̼á̼c̼h̼ ̼(̼8̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼á̼c̼h̼.̼
̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼á̼c̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼o̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Ú̼t̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼.̼

T̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼á̼c̼h̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Ú̼t̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼A̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼H̼ả̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ú̼t̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼)̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼(̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼á̼c̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼á̼c̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼c̼m̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼8̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼á̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ả̼o̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼8̼%̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼3̼%̼,̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼1̼%̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼4̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼;̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼á̼c̼h̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼M̼á̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼á̼p̼ ̼t̼u̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼q̼u̼ơ̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼M̼á̼c̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼m̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼M̼á̼c̼h̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼

L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼8̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼N̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼9̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼á̼c̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼M̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

T̼á̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼8̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼N̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼M̼á̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼
T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼M̼á̼̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼l̼u̼â̼̣̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼d̼ì̼̼u̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼x̼ử̼̼ ̼á̼̼n̼.̼ ̼Ả̼̼n̼h̼:̼ ̼P̼H̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼V̼Ă̼N̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼ò̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼

C̼u̼̣̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼á̼̼n̼ ̼c̼ó̼̼ ̼k̼ế̼̼t̼ ̼k̼ế̼̼t̼ ̼c̼ó̼̼ ̼h̼â̼̣̼u̼.̼ ̼Ả̼̼n̼h̼:̼ ̼P̼H̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼V̼Ă̼N̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ầ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ầ̼y̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼?̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼ố̼t̼ ̼n̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼…̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼4̼ ̼B̼L̼H̼S̼ ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼.̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

Facebook Comments Box
Nhat Le

Nhat Le

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!