C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼
̼N̼ữ̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼

P̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼–̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼

̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼–̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼(̼V̼S̼H̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼1̼6̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼H̼y̼d̼r̼o̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼H̼u̼a̼d̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼8̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼R̼E̼E̼)̼,̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼R̼E̼E̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼–̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼(̼T̼K̼T̼)̼.

̼N̼ữ̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼–̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼.̼

̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼5̼.̼7̼4̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼.̼4̼0̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼–̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼S̼H̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼I̼A̼C̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼I̼A̼C̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼V̼S̼H̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼.̼1̼6̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼S̼H̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼S̼C̼I̼C̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼–̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼n̼h̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼

̼V̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼S̼C̼I̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼–̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼R̼E̼E̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼2̼1̼,̼0̼1̼%̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼R̼E̼E̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼7̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼s̼a̼u̼ ̼E̼V̼N̼ ̼G̼e̼n̼c̼o̼ ̼3̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼P̼h̼í̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼R̼E̼E̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼S̼H̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼V̼S̼H̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼S̼H̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼1̼3̼6̼ ̼M̼W̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼K̼W̼h̼/̼n̼ă̼m̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼S̼H̼,̼ ̼R̼E̼E̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼2̼2̼0̼ ̼M̼W̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼0̼9̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼K̼W̼h̼/̼n̼ă̼m̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼-̼3̼ ̼m̼3̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼á̼c̼ ̼M̼ơ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼m̼3̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼K̼W̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼m̼3̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

Facebook Comments Box
Nhat Le

Nhat Le

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!