C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼S̼C̼Đ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼.a̼ ̼c̼h̼.â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼u̼.a̼ ̼x̼.e̼

C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼S̼C̼Đ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼.a̼ ̼c̼h̼.â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼u̼.a̼ ̼x̼.e̼
̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼
̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ỗ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼.̼

̼Ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼g̼ố̼i̼”̼ ̼-̼ ̼9̼x̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼9̼x̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼1̼1̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼1̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼a̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼6̼0̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼õ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼á̼c̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼q̼u̼á̼i̼ ̼x̼ế̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼o̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼ổ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼”̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼”̼.̼

̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼k̼í̼n̼ ̼1̼/̼3̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼2̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼1̼/̼3̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼:̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼m̼á̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼.̼

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼o̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼”̼

̼M̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼”̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼u̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼’̼C̼o̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼’̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼l̼o̼”̼.̼

̼D̼ẫ̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼.̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼1̼0̼0̼%̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼1̼2̼ ̼b̼ị̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼á̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼”̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼.̼.̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼”̼t̼r̼á̼i̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼d̼ở̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼

̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼n̼.̼.̼.̼)̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼:̼ ̼”̼V̼ì̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼D̼ẫ̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼!̼”̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼”̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼B̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼t̼ắ̼t̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼”̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼”̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼”̼.̼

Facebook Comments Box
Nhat Le

Nhat Le

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!