L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼.ừ̼ ̼t̼h̼.i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼r̼e̼

L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼.ừ̼ ̼t̼h̼.i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼r̼e̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼”̼r̼é̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼h̼àn̼h̼ ̼-̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼r̼é̼o̼ ̼t̼ê̼n̼”̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼2̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼

S̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼H̼u̼ế̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼.̼

̼V̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼
̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼é̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼:̼ ̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼é̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼K̼h̼o̼á̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼o̼?̼”̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼ỡ̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼!̼
̼D̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼,̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼.̼L̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼.̼

̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼.̼L̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼:̼ ̼”̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼.̼T̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼f̼o̼l̼l̼o̼w̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼o̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼ấ̼n̼.̼

̼-̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼

̼-̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼h̼ò̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼

̼-̼ ̼Đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼

̼-̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼
̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼H̼u̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼7̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼ac̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼9̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼u̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼Á̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼B̼e̼s̼t̼ ̼o̼f̼ ̼P̼i̼s̼t̼o̼l̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ộ̼t̼ ̼K̼í̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼H̼u̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼H̼u̼ế̼.̼

Facebook Comments Box
Nhat Le

Nhat Le

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!