T̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼‘̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ồ̼n̼’̼ ̼

T̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼‘̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ồ̼n̼’̼ ̼
S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼Ý̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼)̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼í̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼…̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼Ý̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼)̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼à̼i̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼…̼

̼M̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼A̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼í̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼a̼y̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼V̼y̼ ̼(̼s̼ố̼ ̼2̼8̼8̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼k̼m̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼5̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼i̼P̼h̼o̼n̼e̼ ̼5̼S̼,̼ ̼C̼M̼N̼D̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼Ý̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼“̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼S̼a̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼â̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼
̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼A̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼S̼a̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼M̼â̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼M̼â̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼)̼.̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼:̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼;̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼S̼a̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼2̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼â̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼S̼a̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼2̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼â̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼“̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼“̼g̼á̼i̼”̼.̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ố̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼s̼ẵ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ẹ̼n̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼S̼a̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ậ̼m̼ ̼ừ̼ ̼v̼â̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼x̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼“̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼c̼h̼”̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼“̼k̼ẻ̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼r̼í̼t̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼u̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼C̼M̼N̼D̼.̼ ̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ơ̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ế̼!̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼2̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ỡ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼?̼”̼.̼ ̼V̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼r̼í̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼Ý̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼–̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼í̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼ ̼M̼ở̼ ̼v̼í̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼Ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼à̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼i̼P̼h̼o̼n̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼i̼a̼ ̼(̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼)̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼í̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼Ý̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼9̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼S̼a̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼2̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼Ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼í̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼
̼N̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼á̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼ý̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼u̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼Ý̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼A̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼Ý̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼Ý̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼:̼ ̼“̼T̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼…̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼Ý̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼Ý̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Ý̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ý̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ý̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Ý̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼Ý̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼Ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼S̼a̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼2̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼9̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Ý̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼Ý̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼Ý̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

Facebook Comments Box
Nhat Le

Nhat Le

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!