T̼r̼ộ̼m̼ ̼8̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼à̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼ ̼

T̼r̼ộ̼m̼ ̼8̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼à̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼ ̼

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼-̼1̼0̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼ờ̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼ờ̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼g̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼.̼

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼1̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼3̼,̼ ̼ấ̼p̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼8̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼à̼ ̼(̼2̼,̼7̼ ̼-̼ ̼3̼k̼g̼)̼.̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼R̼ừ̼n̼g̼ ̼S̼á̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼8̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼â̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼3̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼


̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼-̼1̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼A̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼g̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼1̼9̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼à̼.̼

̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼2̼1̼,̼8̼k̼g̼,̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼,̼1̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼5̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼2̼,̼2̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼à̼u̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼à̼u̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼á̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼â̼m̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼

T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼.̼ ̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Một quán phở ở quận 7, TP.HCM bán mang về cho khách sáng 10-10 – Ảnh: NHẬT THỊNh

̼V̼ề̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼.̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼.̼

̼V̼ề̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼3̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼.̼7̼6̼3̼.̼7̼1̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼1̼0̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼3̼1̼8̼1̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼h̼ẽ̼n̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼3̼,̼ ̼3̼1̼2̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼1̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼6̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼9̼0̼%̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼9̼6̼%̼.̼ ̼

̼V̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼3̼1̼8̼1̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼s̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼;̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼;̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼1̼.̼3̼9̼8̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼1̼.̼6̼2̼0̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼…̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼3̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

Facebook Comments Box
Nhat Le

Nhat Le

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!